W najnowszej edycji rankingu Nature Index 2022 Uniwersytet Wrocławski znalazł się na 5. miejscu wśród polskich instytucji, oraz na 4. miejscu wśród polskich uczelni. Pierwsze miejsce w Polsce zajęła Polska Akademia Nauk, za nią znalazły się kolejno Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasza uczelnia jest na 190. miejscu wśród wszystkich instytucji europejskich będących na liście Nature Index.

Nature Index to baza danych gromadząca informacje o afiliacjach autorów publikacji naukowych i współpracy badawczej. Indeks śledzi wkład w tworzenie publikacji naukowych w 82 najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, wybranych przez niezależną grupę badaczy. Ranking jest opracowywany przez Nature Research, wydawcę m.in. czołowego czasopisma naukowego Nature. Przedstawia zarówno bezwzględną liczbę artykułów opublikowanych w ww. czasopismach przez naukowców z poszczególnych krajów oraz instytucji naukowych (tzw. Count), jak i wskaźnik dotyczący procentowego udziału we współautorstwie danej publikacji (tzw. Share).

Za każdy artykuł, którego współautorem jest badacz z danego kraju, bądź instytucji, kraj ten bądź instytucja otrzymuje 1 punkt (Count). Wskaźnik Share obliczany jest w taki sposób, że każdy artykuł otrzymuje 1 punkt, do podziału pomiędzy współautorów. Zakłada się, iż każdy z naukowców przyczynił się do powstania publikacji w równym stopniu. Jeśli zatem artykuł ma 10 autorów, każdy z nich otrzymuje 0.1 punktu (Share).

Ranking 2022 prezentuje wyniki afiliacji artykułów opublikowanych między 1. stycznia 2021 roku a 31. grudnia 2021. Wyniki przedstawiane są również w podziale na poszczególne dziedziny naukowe, t.j. nauki fizyczne, chemia, nauki o ziemi i środowisku oraz nauki biologiczne.

W roku 2021 naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowali 62 artykuły w czasopismach, będących na prestiżowej liście Nature Research, wskaźnik Share wyniósł natomiast 15.86. Najwyższy wskaźnik Share uzyskaliśmy w zakresie chemii, t. j. 9.37. Pod względem publikacji w dziedzinie chemii UWr jest na 4. miejscu wśród polskich instytucji naukowych ( przed nami kolejno PAN, UW oraz UJ). Dobrze wypadły również nauki biologiczne– 5. miejsce w Polsce. Najwięcej artykułów, bo aż 32 opublikowali w zeszłym roku fizycy.

/uni.wroc.pl/