Dziewiętnaścioro wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki. Dzięki temu przez trzy lata będą oni otrzymywali wsparcie w wysokości 5 390 zł miesięcznie. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1719 wniosków. 215 laureatów zostało wyłonionych przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Najwięcej stypendiów – aż 19, zostało przyznanych naukowcom zgłoszonym przez Uniwersytet Jagielloński.

Stypendia otrzymali młodzi naukowcy, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie.

W tegorocznej edycji minister edukacji i nauki przyjął nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. Podejście to zagwarantowało młodym naukowcom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową. 

Przy ocenie wniosków największą wagę przykładano do wymiernych efektów działalności naukowej młodego naukowca w postaci publikacji naukowych (lub dzieł artystycznych – w przypadku dziedziny sztuki) oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Naukowcy z UJ, którzy otrzymali stypendia:

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • filozofia – dr Jacek Wawer,
 • historia – mgr Justyna Gałuszka,
 • językoznawstwo – mgr Damian Herda,
 • literaturoznawstwo – dr Karina Jarzyńska,
 • nauki o kulturze i religii – dr Anna Szołucha oraz mgr Małgorzata Fijał,
 • nauki o sztuce – dr Agata Dworzak oraz mgr Filip Jankowski;

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 • nauki o zdrowiu – dr Magdalena Mijas oraz dr Urszula Marcinkowska-Trimboli;

Dziedzina nauk społecznych:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – mgr Łukasz Fiedeń,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – mgr Barbara Cyrek,
 • nauki prawne – dr Kamil Mamak,
 • nauki socjologiczne – mgr Agata Rejowska,
 • psychologia – mgr Gabriela Gore-Gorszewska;

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • informatyka – dr Adam Polak,
 • matematyka – dr Marcin Sroka,
 • nauki biologiczne – dr Michał Filipiak,
 • nauki o Ziemi i środowisku – mgr Ewa Grabska-Szwagrzyk.

[uj.edu.pl]