Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom zespołu doradczego ds. programu pod nazwą „Perły nauki”. W gronie nowo mianowanych znaleźli się m.in. pracownicy naukowi Wydziału Biologii UJ, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.


Do zadań zespołu będzie należała ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu „Perły nauki”. Członkowie zespołu będą sporządzali i przedstawiali ministrowi edukacji i nauki opinie umotywowanych zastrzeżeń złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru do programu. Będą także oceniać raporty roczne i końcowe z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programu oraz opiniować wnioski o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

W skład zespołu zostali powołani m.in. prof. Elżbieta Pyza (Wydział Biologii UJ), dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ) oraz prof. Franciszek Krok (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ). Obowiązki przewodniczącego będzie pełnić dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Przedmiotem programu „Perły nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia lub studentom po ukończeniu 3. albo 4. roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Do udziału w programie są uprawnione uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji Ministerstwa Edukacji i Nauki.