UWr: Prof. Bernaczyk w międzynarodowym zespole projektu JuDDGES

UWr: Prof. Bernaczyk w międzynarodowym zespole projektu JuDDGES

Prof. UWr dr hab. Michał Bernaczyk z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr będzie prowadzić badania na stanowisku co-investigator jako reprezentantat nauk prawnych w międzynarodowym zespole badawczym projektu JuDDGES (Judicial Decision Data Gathering, Encoding and Sharing). Michał Bernaczyk jest konstytucjonalistą i ekspertem w zakresie prawa do informacji i otwartych danych, zaś projekt jest finansowany przez sieć CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies (https://www.chistera.eu/mission). Polską instytucją koordynującą projekty finansowane przez konsorcjum CHIST-ERA jest Narodowe Centrum Nauki.

W skład zwycięskiego międzynarodowego zespołu wchodzą również wybitni eksperci z zakresu data science (prof. dr hab. Tomasz Kajdanowicz z Politechniki Wrocławskiej, prof. David Windridge z Middlesex University w Londynie), psychologii (prof. Mandeep K. Dhami, Middlesex University w Londynie) oraz informacji i komunikacji (prof. Chérifa Boukacem-Zeghmouri, Université Lyon I).

17 lipca 2023 r. sekretariat Chist ERA poinformował, że projekt JuDDGES zgłoszony w ramach konkursu z 2022 r. Open & Re-usable Research Data & Software (ORD) został zakwalifikowany do finansowania (https://www.chistera.eu/call-ord-announcement).

Zadaniem naukowców będzie użycie sztucznej inteligencji do indeksowania, porównywania, wyszukiwania reprezentacji wektorowej języka wyroków sądowych oraz tworzenie wyszukiwań podobieństwa semantycznego. Umożliwi to badaczom, studentom, prawnikom-praktykom na automatyczne pozyskiwanie bardzo szczegółowych informacji o stosowaniu prawa w oparciu o setki tysięcy orzeczeń sądowych (na przykład wydobycie podobieństw i różnic stanów faktycznych przyporządkowanych do określonego przepisu, tworzenie modeli „pytanie-odpowiedź”, określenie stabilności lub rozbieżności w wykładni danego przepisu i wiele innych).

Do konkursu zgłoszono 34 wnioski. Spośród nich 19 przekroczyło wymagany próg jakościowy, zaś tylko 8 propozycji zostało wybranych przez Komitet Sterujący do finansowania w ramach dostępnych budżetów. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana w najbliższym czasie na stronie internetowej CHIST-ERA (www.chistera.eu). W ramach polskiej części projektu przewiduje się również zatrudnienie dwóch doktorantów/doktorantek oraz jednego badacza/badaczki (post-doc), więc entuzjastom prawa i sztucznej inteligencji polecamy śledzenie ogłoszeń związanych z projektem JuDDGES. /uwr.edu.pl/

UWr: Uniwersytet Wrocławski wysoko w rankingu Nature Index 2022

UWr: Uniwersytet Wrocławski wysoko w rankingu Nature Index 2022

W najnowszej edycji rankingu Nature Index 2022 Uniwersytet Wrocławski znalazł się na 5. miejscu wśród polskich instytucji, oraz na 4. miejscu wśród polskich uczelni. Pierwsze miejsce w Polsce zajęła Polska Akademia Nauk, za nią znalazły się kolejno Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasza uczelnia jest na 190. miejscu wśród wszystkich instytucji europejskich będących na liście Nature Index.

Nature Index to baza danych gromadząca informacje o afiliacjach autorów publikacji naukowych i współpracy badawczej. Indeks śledzi wkład w tworzenie publikacji naukowych w 82 najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, wybranych przez niezależną grupę badaczy. Ranking jest opracowywany przez Nature Research, wydawcę m.in. czołowego czasopisma naukowego Nature. Przedstawia zarówno bezwzględną liczbę artykułów opublikowanych w ww. czasopismach przez naukowców z poszczególnych krajów oraz instytucji naukowych (tzw. Count), jak i wskaźnik dotyczący procentowego udziału we współautorstwie danej publikacji (tzw. Share).

Za każdy artykuł, którego współautorem jest badacz z danego kraju, bądź instytucji, kraj ten bądź instytucja otrzymuje 1 punkt (Count). Wskaźnik Share obliczany jest w taki sposób, że każdy artykuł otrzymuje 1 punkt, do podziału pomiędzy współautorów. Zakłada się, iż każdy z naukowców przyczynił się do powstania publikacji w równym stopniu. Jeśli zatem artykuł ma 10 autorów, każdy z nich otrzymuje 0.1 punktu (Share).

Ranking 2022 prezentuje wyniki afiliacji artykułów opublikowanych między 1. stycznia 2021 roku a 31. grudnia 2021. Wyniki przedstawiane są również w podziale na poszczególne dziedziny naukowe, t.j. nauki fizyczne, chemia, nauki o ziemi i środowisku oraz nauki biologiczne.

W roku 2021 naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowali 62 artykuły w czasopismach, będących na prestiżowej liście Nature Research, wskaźnik Share wyniósł natomiast 15.86. Najwyższy wskaźnik Share uzyskaliśmy w zakresie chemii, t. j. 9.37. Pod względem publikacji w dziedzinie chemii UWr jest na 4. miejscu wśród polskich instytucji naukowych ( przed nami kolejno PAN, UW oraz UJ). Dobrze wypadły również nauki biologiczne– 5. miejsce w Polsce. Najwięcej artykułów, bo aż 32 opublikowali w zeszłym roku fizycy.

/uni.wroc.pl/

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych razem z Uniwersytetem Wrocławskim

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych razem z Uniwersytetem Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski zawiera porozumienie z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. Gen. Władysława Sikorskiego. Z porozumienia skorzystają wojskowi: na pracy badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale też studenci wrocławskiej uczelni np. odbywając praktyki i staże w Centrum Doktryn i Szkolenia.

Jak zgodnie stwierdzili dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Olkiewicz w podpisanym porozumieniu zarówno uczelnia jak i wojskowi rozumieją jak ważne jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa państwa oraz rozwoju Sił Zbrojnych RP. Zwłaszcza wobec sytuacji na Ukrainie.

– Siły zbrojne potrzebują wsparcia nauki, ale też spojrzenia z zewnątrz, wyjścia poza taką „bańkę militarną” w której my wojskowi funkcjonujemy. Z jednej strony chcemy zrozumieć jak wojsko i wojskowi są postrzegani na zewnątrz, z drugiej to spojrzenie z zewnątrz, wsparcie nauki dla nas da nam szanse lepszej obecności w świecie cywili – wyjaśniał płk Lis.

To nie pierwsza taka współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnich latach wrocławska uczelnia rozpoczęła i z sukcesem prowadzi współpracę np. z wrocławskim ZOO, miejskim przewoźnikiem MPK, czy też na polu naukowo-badawczym z Łukasiewicz Centrum, czy w ramach współpracy międzynarodowej z niemieckim Casus Zentrum.

– Bardzo się cieszę, że takie porozumienie zostało zawarte – to się doskonale wpisuje w tę trzecią misję uniwersytetu, gdzie oprócz badań i kształcenia studentów mamy też oddziaływać na społeczeństwo i otoczenie lokalne. I tutaj współpraca z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest właśnie wypełnieniem tej trzeciej misji.

W praktyce ta współpraca już istnieje. Studenci innych uniwersytetów polskich, z którymi Centrum podpisało podobne porozumienie, odbywają staże i praktyki w wojskowym centrum.

– Ale nie trzeba jechać do Warszawy, by z Centrum współpracować – dodaje dr Paweł Wróblewski z Wydziału Nauk Społecznych, który będzie jednym z prowadzących w praktyce projekt tej współpracy.

– Już w 2019 roku nasi studenci w czasie warsztatów sprawdzali i wskazywali jak zmniejszać dystans między wojskiem a społeczeństwem. Mamy na Uniwersytecie Wrocławskim np. taką specjalizację „studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym”, i w ramach tej specjalizacji badamy ze studentami jak deeskalować konflikty. To jest realna wiedza, która może pomóc wojsku w czasie np. pobytu na misjach wojskowych.

Uniwersytet Wrocławski i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych ustaliły, że będą wymieniać doświadczenia w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, między innymi w drodze udostępniania materiałów informacyjnych i naukowych oraz wymiany informacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych w uzgodnionych tematach. Chcą prowadzić wspólne projekty badawcze, organizować krótkoterminowe kursy specjalistyczne na zasadach określonych w odrębnych umowach szczegółowych, czy realizować nieodpłatne praktyki i staże studenckie.

Płk dr Andrzej Lis podarował też Uniwersytetowi Wrocławskiemu ryngraf Centrum.

– To na dobry początek naszej współpracy. Z pewnością będzie ona trwała przez najbliższe lata – podsumował spotkanie płk. Lis. [uni.wroc.pl]