UR: Zakończyły się trwające blisko sześć tygodni archeologiczne prace wykopaliskowe

UR: Zakończyły się trwające blisko sześć tygodni archeologiczne prace wykopaliskowe

W trakcie tegorocznego sezonu badacze i studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonali wielu interesujących (i niespodziewanych!) odkryć, które znacząco poszerzają wiedzę na temat egzystencji ludzkich populacji na terenie pogranicza Wysoczyzny Kańczuckiej i Doliny Dolnego Sanu na przestrzeni kilku tysięcy lat.

Jednym z najciekawszych efektów badań w Orłach była identyfikacja grobu niszowego kultury ceramiki sznurowej datowanego na III tys. przed Chr. Wewnątrz tego obiektu, na głębokości blisko dwóch metrów, natrafiono na szkielety dwóch osób, ułożonych w pozycji skurczonej. Zmarłym towarzyszyły rożnego rodzaju dary grobowe, m.in. naczynia ceramiczne, siekierki, dłuto kościane i inne przedmioty. Pozyskane materiały archeologiczne i bioarcheologiczne poddane zostaną specjalistycznym analizom laboratoryjnym, a wyniki tych prac będą w przyszłości opublikowane i szeroko udostępnione.

Archeolodzy wrócą do Orłów już w przyszłym sezonie. Planowane są równocześnie symultaniczne badania na oddalonym o kilkaset metrów stanowisku w Hnatkowicach, rozpoznanym wstępnie w ramach zrealizowanego grantu NCN, pt. Dynamika osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na lessach Podgórza Rzeszowskiego.

Przeprowadzenie badań w Orłach, stan. 4 było możliwe dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Hałuszki, właściciela gruntów, w obrębie których znajduje się stanowisko. Nieocenioną pomoc zaoferował również wójt gminy Orły, Pan Bogusław Słabicki. Obu Panom należy się dozgonna wdzięczność. Warto również podkreślić wysoką jakość współpracy ze służbami konserwatorskimi. Podziękowania należą się Pani Beacie Kot – Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Pani Małgorzacie Pałeczce. Osobne słowa uznania należy skierować w stronę wszystkich sympatyków dziejów minionych, mieszańców Orłów i okolic, którzy chętnie odwiedzali teren badań, zadając często bardzo ciekawe i ważne pytania. Tegoroczne odkrycia są istotne nie tylko z perspektywy naukowej, konserwatorskiej, ale mają one również olbrzymi walor społeczny. Jest to szczególnie budujące wobec kolejnych planów badawczych Uniwersytetu Rzeszowskiego na tym terenie. To są również Państwa sukcesy! /ur.edu.pl/

UR: XV edycja Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków

UR: XV edycja Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków

W dniu 1 VII 2022 w Kolegium Nauk Przyrodniczych odbyła się XV edycja Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków, organizowanej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego z oddziałem w Rzeszowie, Kolegium Nauk Przyrodniczych UR, Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Koła Naukowego Fizyków UR. Wśród tegorocznych uczestników, obok reprezentantów Rzeszowa (Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska), znaleźli się studenci i młodzi naukowcy afiliowani w Krakowie (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza), Łodzi (Politechnika Łódzka) oraz Przykarpackim Uniwersytecie w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. Uczestnicy mieli możliwość prezentowania swoich wyników w formie wykładów oraz posterów.

Po trzech latach przerwy młodzi naukowcy znów mogli spotkać się, aby przedstawiać swoje wyniki oraz wymieniać się swoimi doświadczeniami. Cieszy również fakt, iż pomimo trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą udało się nam połączyć z przedstawicielem ukraińskiej Uczelni i wysłuchać bardzo interesującego wykładu. Wszyscy liczymy na kontynuację niniejszej serii konferencji, jako że widzimy ile radości daje możliwość spotkań studentów i doktorantów z różnych ośrodków naukowych.

[ur.edu.pl]